بیمارستان ها و مراکز درمانی ارتش
فهرست مراكز درماني آجا در تهران و شهرستانها

بسمه تعالي

فهرست مراكز درماني آجا در تهران و  شهرستانها كه مراجعين مي توانند با توجه به نوع بيماري مراجعه نمايند

رديف

نوع خدمات تخصصي ، فوق تخصصي

كلنيك ،پاراكلينيك

نام مركز درماني

1         

ICU

بيما بعثت، گلستان ،فجر، خانواده ، 501 ، 503

2         

CCU

بيما بعثت، گلستان ،فجر، خانواده ،501 ،502

3         

تخصصي داخلي

بيما بعثت، گلستان ،فجر، خانواده ،501 ، 503  ،502

4         

تخصصي قلب و عروق

بيما بعثت، گلستان ،فجر، كلينيك هماي رحمت ، خانواده ،501  ،502

5         

فوق تخصصي ريه

بيما بعثت ،فجر، خانواده ، 503

6         

فوق تخصصي گوارش و كبد

بيما بعثت،،فجر گلستان ، كلينيك هماي رحمت ،501 ، 503

7         

فوق تخصصي بيماريهاي خون و انكولوژي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ،501 ؛خانواده

8         

فوق تخصصي بيماريهاي كليوي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، 503

9         

فوق تخصصي روماتولوژي(  بيماريهاي مفاصل)

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده ،501 ، 503

10    

فوق تخصصي غدد و متابوليسم

بيما بعثت ،فجر ، 501 ، 503

11    

تخصصي مغز و اعصاب

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده ،501

12    

تخصصي عفوني

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده ،501 ، 503

13    

تخصصي پوست

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده

14    

تخصصي روانپزشكي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ، 505

15    

تخصصي كودكان

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده

16    

فوق تخصصي نوزادان

 

17    

فوق تخصصي گوارش كودكان

 

18    

فوق تخصصي غدد كودكان

 

19    

فوق تخصصي خون و انكولوژي كودكان

بيما گلستان

20    

فوق تخصصي مغز اعصاب كودكان

 

21    

فوق تخصصي قلب و عروق كودكان

 

22    

فوق تخصصي ريه، آسم و آلرژي كودكان

بيما بعثت ،فجر

23    

تخصصي بيماريهاي زنان و زايمان

بيما بعثت ،فجر، گلستان ،501

24    

فوق تخصصي نازايي

بيما بعثت

25    

تخصصي ارتوپدي

بيما گلستان ، خانواده ،501

26    

فوق تخصصي ارتوپدي دست

 

27    

فوق تخصصي ارتوپدي زانو

 

28    

فوق تخصصي ارتوپدي ستون فقرات

بيما بعثت

29    

تخصصي گوش و حلق و بيني

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، 504

30    

تخصصي چشم

بيما بعثت ،فجر ، 501، 504

31    

فوق تخصصي استرابيسم

بيما 504

32    

فوق تخصصي شبكيه

بيما 504

33    

فوق تخصصي ويتره

بيما 504

34    

فوق تخصصي قرنيه

بيما 504

35    

تخصصي جراحي عمومي

بيما بعثت ،فجر ، كلينيك هماي رحمت ، خانواده ،501 ، 503

36    

فوق تخصصي جراحي قلب و عروق

بيما بعثت ،فجر ،502

37    

تخصصي جراحي كليه و مجراي اداري

بيما بعثت ،فجر، گلستان ،501

38    

فوق تخصصي جراحي پيوند كليه

 

39    

تخصصي جراحي مغز و اعصاب

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده

40    

فوق تخصصي جراحي تروما و عروق

 

41    

فوق تخصصي جراحي اطفال

 

42    

فوق تخصصي جراحي توراكس

بيما بعثت ، 503

43    

فوق تخصصي جراحي پلاستيك

بيما بعثت، 501

44    

فوق تخصصي جراحي سوختگي

بيما بعثت

45    

مركز دندانپزشكي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ، مركز دندانپزشكي 600 ،501 ،504 ،505

46    

تخصصي جراحي فك وصورت

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده

47    

تخصصي جراحي لثه

بيما بعثت ، گلستان ،مركز دندانپزشكي 600

48    

تخصصي ارتودنسي

بيما بعث ، مركز دندانپزشكي 600

49    

تخصصي ترميمي

بيما بعثت ،فجر ، مركز دندانپزشكي 600

50    

تخصصي ريشه دندان

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، مركز دندانپزشكي 600

51    

تخصصي پروتز هاي دنداني

بيما بعثت ، مركز دندانپزشكي 600

52    

مركز زايمان

بيما بعثت، گلستان ، خانواده

53    

مركز دياليز

بيما بعثت، گلستان ، 503

54    

مركز مسمومين (پزشكي قانوني )

بيما خانواده ،501

55    

مركز طب سوزني

 

56    

مركز اب درماني

 

57    

مركز سرطان ( يد درماني )

بيما بعثت

58    

مركز سرطان ( شيمي درماني)

بيما بعثت ،فجر، گلستان

59    

مركز سرطان( پرتو درماني)

بيما بعثت

60    

كلنيك طب كار

بيما بعثت

61    

MRI

بيما بعثت ، 501

62    

CT اسكن

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده ،501

63    

ECT مركز الكتروشوك

بيما بعثت، گلستان

64    

OPG

بيما بعثت، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ، مركز دندانپزشكي 600 ، خانواده ،501

65    

راديولوژي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده ،501 ، 503 ،504 ،505

66    

راديولوژي دندان

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ، مركز دندانپزشكي 600

67    

نوار اعصا ب

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده

68    

نوار عضله

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده

69    

نوار مغزي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده

70    

سونوگرافي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده ،501 ، 503

71    

آندوسكوپي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ، 503

72    

آندوسكوپي سينوس

بيما 504

73    

آنژيوگرافي

بيما بعثت ،فجر ،502

74    

آنژيوپلاستي ( استنت و بالون گذاري قلبي )

بيما بعثت ،فجر ،502

75    

سنجش تراكم استخوان

 

76    

سنگ شكن

بيما بعثت ،فجر ، خانواده

77    

اسكن راديو ايزوتو پ

بيما بعثت ،502

78    

اسكن تاليوم

بيما بعثت ،502

79    

اكوي قلب

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ، خانواده    503  ، 501

80    

تست ورزش

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ،502،

81    

اسپيرومتري

بيما بعثت ،فجر، گلستان ،501 ، 503  ،502

82    

ماموگرافي

بيما بعثت ،فجر ، خانواده

83    

آزمايشگاه

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ، خانواده ،501  ،502، 503 ،504 ،505

84    

پاتولوژي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، خانواده ، 503

85    

مركز تنظيم خانواده

بيما بعثت، گلستان ، خانواده

86    

مركز بهداشت خانواده

بيما بعثت، گلستان ، خانواده

87    

مركز بينايي سنجي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ، كلينيك هماي رحمت

88    

فوندوسكوپي (چشم )

بيما بعثت، گلستان ،504

89    

مركز شنوايي سنجي

بيما بعثت ،فجر، گلستان ،504

90    

مركز فيزيوتراپي (طب فيزيكي)

بيما بعثت، گلستان ، كلينيك هماي رحمت ، خانواده ،501

91    

مركز گفتار در ماني

بيما گلستان ، فجر

92    

مركز كار در ماني

 

93    

مركز ليزر

بيما 504 (چشم) ، فجر (پوست)

94    

استربوسكوپي

بيما 504

95    

كلنيك خرخر خواب

بيما 504

96    

طب هسته

بيما بعثت ،502

97    

ساير

 

 

 

فهرست مراكز درماني آجا در تهران و  شهرستانها كه مراجعين مي توانند با توجه به نوع بيماري مراجعه نمايند

رديف

نوع بيماري

مركز تخصصي و درمانگاهي

1         

داخلي

سيرجان نيروي دريايي ارتش  - وليعصر رشت نيروي دريايي ارتش – پ سوم شكاري همدان– پ چهارم شكاري دزفول – پ پنجم شكاري اميديه –پ ششم شكاري بوشهر –  م يكم بندرعباس – بيما 576 شيراز- بيما 578 اهواز  - بيما 579 كرمان – بيما 580 دزفول – بيما 597 بجنورد – بيما 552 بيرجند- بيما 553 قزوين  – بيما 554 زنجان - بيما 555 تربت حيدريه- بيما 550 مشهد – بيما 558 چهل دختر – بيما 560 گرگان- بيما 557 همدان – بيما 520 كرمانشاه- بيما 521 مراغه- بيما 522 تبريز –بيما 523اروميه -  بيما 524 سنندج – بيما 526 پيرانشهر- بيما 527 سراب – بيما 551 تربت حيدريه

2         

قلب و عروق - CCU

آنژيوگرافي و آنزيوپلاستي     م يكم بندرعباس ( CCU) - م دوم بوشهر( CCU ) - بيما 576 شيراز CCU) ) - بيما 577 اصفهان( CCU ) بيما 557 همدان( CCU ) - بيما 520 كرمانشاه( CCU ) - بيما 522 تبريز( CCU )

3         

ICU

بيما 520 كرمانشاه- بيما 522 تبريز- بيما 562 زاهدان

4         

داخلي ( بيماريهاي خون )

پ ششم شكاري بوشهر

5         

داخلي ( مغز و اعصاب )

م يكم بندرعباس

6         

جراحي عمومي

سيرجان نيروي دريايي ارتش- وليعصر رشت نيروي دريايي ارتش – شهيد بابائي اصفهان – پ دوم شكاري تبريز - پ سوم شكاري همدان- پ چهارم شكاري دزفول - م يكم بندرعباس- م دوم بوشهر- بيما 576 شيراز- بيما 577 اصفهان- بيما 578 اهواز - بيما 579 كرمان- بيما 580 دزفول- بيما 597 بجنورد- بيما 552 بيرجند- بيما 554 زنجان- بيما 553 قزوين- بيما 555 تربت حيدريه- - بيما 550 مشهد – بيما 558 چهل دختر – بيما 560 گرگان - بيما 557 همدان- بيما 520 كرمانشاه- بيما 521 مراغه - بيما 522 تبريز -523 اروميه- بيما 524 سنندج- بيما 525 خرم اباد- بيما 526 پيرانشهر- بيما 527 سراب – بيما 551 تربت حيدريه

7         

ارتوپدي

پ چهارم شكاري دزفول- بيما 520 كرمانشاه- بيما 522 تبريز- بيما 524 سنندج

8         

طب فيزيكي ( فيزيوتراپي )

بيما 520 كرمانشاه

9         

جراحي مغز و اعصاب

بيما 522 تبريز

10    

روانپزشكي

پ چهارم شكاري دزفول- بيما 554 زنجان- بيما 520 كرمانشاه- بيما 522 تبريز

11    

پوست

شهيد بابائي اصفهان

12    

عفوني

بيما 520 كرمانشاه-523 اروميه- بيما 524 سنندج- بيما 525 خرم اباد- بيما 551 تربت حيدريه

13    

كودكان و نوزادان

پ سوم شكاري كبودرآهنگ- م يكم بندرعباس- بيما 597 بجنورد- بيما 522 تبريز( نوزادان)

14    

بيماريهاي زنان

وليعصر رشت نيروي دريايي ارتش- بيما 522 تبريز-523 اروميه

15    

زايمان

وليعصر رشت نيروي دريايي ارتش- بيما 522 تبريز-523 اروميه

16    

گوش و حلق و بيني

شهيد بابائي اصفهان- بيما 520 كرمانشاه

17    

چشم پزشكي

بيما 520 كرمانشاه

18    

راديولوژي و سونوگرافي

پ 9 شكاري بندر عباس – بيما 523 اروميه – بيما 554 زنجان – بيما 579 كرمان – سيرجان نيروي دريايي ارتش – پ ششم شكاري بوشهر – م يكم در يايي بندر عباس

19    

آزمايشگاه

كليه مراكز درماني

20    

OPG

م يكم دريايي بندر عباس

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر


تعداد بازديد زيرپورتال
اين زيرپورتال امروز
تعداد بازديد اين صفحه: 33316
خانه | بازگشت |
Guest (Ajguest)


Powered By Sigma ITID.