دوره عالی کاربردی روحانیون

   
             دوره عالی کاربردی روحانیون:

             
(رتبه های 13 ، 14 و  15)



   ارتباطات جهانی در حال گذار                         (
مشاهده)        (دانلود)            نمونه سوالات



   اصول و فنون مصاحبه                                  (
مشاهده)        (دانلود)            نمونه سوالات



  حکمت هنر اسلامی                                      
(مشاهده)        (دانلود)           نمونه سوالات




  روانشناسی اجتماعی                                   (
مشاهده)        (دانلود)           نمونه سوالات


 
  مدیریت فرهنگی                                           (
مشاهده)        (دانلود)          نمونه سوالات
 
   


   سیره نبوی                                                  (
مشاهده)        (دانلود)           نمونه سوالات



   
مدیریت منابع انسانی                                   (
مشاهده)        (دانلود)           نمونه سوالات               



   سیر تحول جنبش های اسلامی                    
(مشاهده)      (دانلود)            نمونه سوالات



  روش تحلیل سیاسی                                     (
مشاهده)        (دانلود)           نمونه سوالات



  جغرافیای جهان اسلام                                    (
مشاهده)       (دانلود)           نمونه سوالات