اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعات بیشتر در مورد وضعت سلاح خفیف
خبر جدید
  • 1395/4/26 شنبه خبر جدید
    تعداد سلاح های مجاز (شکاری ، ورزشی آموزشی)در اختیار هر افراد
اخبار جدید
مواردی از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی
  • 1393/11/20 دوشنبه مواردی از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی
    امنیت یکی از گرانبهاترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه از آن برخوردار باشند یکی از عوامل تهدید کننده امنیت جامعه ، وجود سلاح غیر مجاز می باشد . قاچاق اسلحه از آن جهت مذموم شناخته شده است که به طور مستقیم با امنیت روانی و سلامت اجتماعی سرو کار دارد و می تواند منشا بسیاری از بزهکاری ها و نابسامانی های اجتماعی شود، دشمنان با برنامه ریزی و طراحی توطئه های شوم در صدد ضربه زدن به نظام مقدس ج .ا.ا بوده و یکی از محورهایی که به آن چشم دوخته اند ،موضوع قاچاق اسلحه به کشور است تا به این حربه امنیت ملی و روانی جامعه با بحران مواجه نمایند. بعضا سلاح های شکاری قاچاق و فاقد پروانه حمل غیر استاندارد بوده و کیفیت بسیار پایینی داشته تحت هیچ شرایطی امکان صدور پروانه حمل برای سلاح های قاچاق و غیر مجاز اعم از استاندارد و غیر استاندارد مقدور نبوده و برابر ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز با دارندگان سلاح های غیر مجاز برابر مقررات رفتار خواهد شد .
قیمت سلاحهای شکاری در سال 1393
بيشتر