يكشنبه 31 شهريور 1398   07:03:59
مجلات غیر نظامی

در اين مركز در بخش مجلات غيرنظامي نشريات و مجلاتي از قبيل ماهنامه فيلم ؛ ماهنامه كشاورز ؛ كيهان انديشه ؛ كيهان فرهنگي؛ كيهان علمي ؛ كمان ؛ صبح ؛ صنعت حمل و نقل ؛ ماهنامه عكس ؛ شاهد؛شاهد ياران؛ شاهد نوجوان؛نيمه پنهان؛ سالنامه مجله صنعت هوايي و.... تقريبا بصورت كامل حفظ و نگهداري مي گردد كه جهت استفاده تخصصي پژوهشگران و محققان قابل ارائه مي باشد

بيشتر