مشاغل خاص و کارکنان ع.س
متون آموزشی آزمون های مشاغل خاص و کارکنان ع س


 

برنامه آموزش‌های غیرحضوری ع.س کارکنان مشاغل خاص و کارکنان ع.س آجا در سال 1395
 

ردیف گروه مخاطبان متن تاریخ برگزاری آزمون
1 1 پزشکان زن 1- مدیریت در خانه
2- سیره تربیتی حضرت زهرا(س)
3- ده درس امر به معروف و نهی از منکر
 
شنبه 26/01/1396
 
2 پرستاران زن
3 کارکنان اناث
4 2 پزشکان مرد 1- احکام بهداشت و درمان
2- بهداشت روانی خانواده
3- ده درس امر به معروف و نهی از منکر
 
یک‌شنبه 27/01/1396
 
5 پرستاران مرد
6 3 کارکنان ع.س آجا 1- جنگ نرم
2- مدیریت در خانه و خانواده
3- ده درس امر به معروف و نهی از منکر
 
دوشنبه 28/01/1396
 
7
8
 

دانلود متون آموزشی کارکنان مشاغل خاص
  و کارکنان عقیدتی سیاسی
---------------------------------------------------------------------------------
 

مدیریت در خانه                                                 دانلود

سیره تربیتی حضرت زهرا(س)                             دانلود

امر به معروف و نهی از منکر                                دانلود

احکام بهداشت و درمان                                     دانلود

بهداشت روانی خانواده                                      دانلود

جنگ نرم                                                         دانلود