نظرسنجی
1)حضور نداجا در آبهای بین المللی و روابط با سایر کشورها در حوزه دریایی چه تأثیری بر سیاست های کشور می تواند داشته باشد؟
   
1)خیلی زیاد
2)زیاد
3)متوسط
4)ضعیف