یکشنبه 22 تیر 1399  

دانشگاه پدافند هوايي خاتمالانبیا(صلی‌الله علیه و آله)

پس از تشکيل قرارگاه پدافند هوايي خاتمالانبيا در سال1387، يکي از نيازهاي راهبردي و اساسي قرارگاه، وجود يک دانشگاه بود تا افسران و مديران را در سطح نيرو تربيت کند. از اينرو پس از پيگيريهايي که در سطح قرارگاه پدافند هوايي، ارتش و ستاد کل نيروهاي مسلح انجام شد، با فرمان فرمانده معظم کل قوا در سال 1392 دانشگاه پدافند هوايي در محل قديم پادگان 02 شهيد انشايي نيروي زميني افتتاح شد و از همين سال دانشجو جذب کرد.

اين دانشگاه در  سال 1392 با سه دانشکده آغاز بهکار کرد که عبارت بودند از: «فرماندهي و کنترل»، «مهندسي برق و الکترونيک» و «مهندسي مکانيک».

در سال 1396 بهدنبال اعلام نياز قرارگاه پدافند هوايي و درخواست خود دانشگاه، دستور تشکيل دو دانشکده از سوي ستاد کل نيروهاي مسلح و ستاد ارتش صادر شد که در حال حاضر، ستاد راهاندازي دانشکده سايبر و دانشکده پدافند غيرعامل تشکيل شده است تا دانشگاه پس از کسب مجوزهاي لازم از وزارت علوم و ستادهاي مرتبط، بهزودي در رشتههاي يادشده دانشجو جذب کند و با پنج دانشکده که عمدتاً دانشکدههاي کاربردي هستند و نگاهشان به نيازهاي دروني سازمانهاي نيروهاي مسلح است، در سطح کارشناسي به کار خود ادامه دهد.

تحصيلات تکميلي دانشجويان

دانشگاه پدافند هوايي در سطح کارشناسيارشد و تحصيلات تکميلي هم در پنج رشته-گرايش، برنامهريزي کرده و مطالب آموزشي و رئوس مطالب پيشنهادي را به سلسلهمراتب بالاتر فرستاده است. تشکيل مقاطع تحصيلات تکميلي و کارشناسيارشد، بيشتر بر پايه نيازمنديهاي تکميلي در تخصصهاي پدافند هوايي و موارد مرتبط با آن است. براي مثال، کارشناسيارشد فرماندهي و کنترل، در حوزههاي معماري و طراحي و در دو مفهوم جدا مطرح ميشود؛ به اين معني که معماري، در حوزه فني و طراحي، در حوزه عملياتي قرار ميگيرد. در حوزه اطلاعات و پايش اطلاعات و مباحث ديگر نيز، مقطع تحصيلات تکميلي و کارشناسيارشد باتوجه به نيازها تشکيل خواهد شد. گفتني است که در دانشگاه پدافند هوايي، روي شبيهسازها کار ميشود و نه ادوات. دانشگاه بهگونهاي برنامهريزي کرده که دانشجويانش در محيط شبيهسازي‌‌شده از جنگ و پدافند هوايي و در فضايي دانشگاهي و الگوريتمي و مجهز به نگاه محاسباتي، نگاه رياضي و راهکنشي در حوزه جنگ هوايي تربيت شوند.