یکشنبه 22 تیر 1399  

دانشگاه علوم پزشکي ارتش

در معرکه جنگ هرکس وظيفهاي دارد. اگر عرصه دشواري مانند عمليات زيرسطح و غواصي در عمق هست، اگر دريانورديهاي طولاني در درياهاي مواج هست و يا اگر آسيبهاي پرواز مافوق صوت مدام، خلبانان را تهديد ميکند، کساني هم بايد باشند که درمان اين همه دشواري را بشناسند و مرهمي براي زخمهاي يارانشان باشند.

 همه اينها و آنچه در قالب طب رزم شناخته ميشود (علاوهبر دانش متعارف پزشکي و متداول پزشکي در تخصصهاي گوناگون)، در دانشگاه علوم پزشکي ارتش تدريس ميشود. تأسيس اين دانشگاه از دستاوردهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده که در چهل سال اخير بهوقوع پيوسته است.

دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران يکي از دانشگاههاي معتبر از نظر علمي، آموزشي و پژوهشي در سطح کشور است که توانسته موفقيتهاي چشمگيري بهدست آورد و رتبههاي خوبي در زمينههاي مذکور کسب کند. اين دانشگاه در حال حاضر داراي دانشكدههاي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري، پيراپزشكي و طب هوافضا و زيرسطحي است.

با صدور مجوز تأسيس دانشگاه علوم پزشکي ارتش در سال 1372، دو دانشکده پرستاري نيروي زميني و هوايي تجميع شدند و آموزشکده پيراپزشکي نيروي زميني به دانشکده ارتقا يافت.

دانشگاه علوم پزشکي ارتش با ايجاد سه دانشکده پزشکي، پرستاري و پيراپزشکي تأسيس شد و نخستين دانشجويان اين دانشگاه از سال 1373 تحصيل را آغاز کردند.

 دانشگاه از آن زمان تاکنون پيشرفت خوبي داشته و اکنون داراي شش دانشکده پزشکي، پرستاري، پيراپزشکي، دندانپزشکي، طب هوافضا و زيرسطحي است. يک دانشکده مجازي هم براي دانشگاه ايجاد شده و دانشکده بهداشت آن تحتعنوان «شهاب» يعني شبکه هماهنگ آموزش بهداشت، فعاليت ميکند.

اين دانشگاه همچنين پژوهشگاه علوم و فنون نظامي دارد که مشتمل بر شش مرکز مصوب است و به موضوع تحقيق و پژوهش توجه خاصي دارد. در دانشکده پزشکي دانشگاه، رشتههايي مانند پزشکي عمومي، طب فيزيک و توانبخشي و تخصصهاي داخلي، طب اورژانس، فلوشيپ روانپزشکي نظامي و جراحي عمومي و... ارائه ميشود. تربيت دانشجو در رشتههاي عفوني، بيهوشي و روانپزشکي، کارشناسيارشد بهداشت عمومي با گرايش نظامي نيز در اين دانشکده انجام ميشود.

همين طور ميتوانيم به تأسيس دانشکده دندانپزشکي ارتش در چهلسالگي انقلاب اسلامي اشاره کنيم؛ مجموعهاي مجهز به کارگاههاي آموزشي، درماني و کلاسهاي درس با تجهيزات صددرصد ايراني که خدمات دندانپزشکي را به کارکنان و خانواده ارتش و نيروهاي مسلح ارائه ميدهد.