یکشنبه 22 تیر 1399   21:11:42
اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در آغاز جنگ تحمیلی
اطلاعيه شماره يك ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره دو ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره سه ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره چهار ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره پنج ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره شش ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره هفت ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره هشت ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره نه ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره ده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره يازده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره دوازده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره سيزده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره چهارده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره پانزده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره شانزده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره هفده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره هيجده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره نوزده ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و يك ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و دو ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و سه ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و چهار ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و پنج ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و شش ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و هفت ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و هشت ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره بيست و نه ستاد مشترك ارتش
اطلاعيه شماره سي ستاد مشترك ارتش