یکشنبه 22 تیر 1399  

دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

نياز به وجود يك مجتمع آموزشي عالي هوايي در ارتش ايران، ابتدا در سال 53-1352 احساس شد و بهدنبال آن نمايندگاني از نيروي هوايي براي بازديد از تأسيسات آموزشي انگلستان و آمريكا به اين كشورها اعزام شدند. نتايج اين بازديدها منجر به توافقهايي براي ايجاد مجتمع آموزش عالي هوايي شد. اين مجتمع آموزش عالي هوايي شامل چندين دانشكده و چندين آموزشگاه براي تربيت خلبان، مهندس، ناوبر، متخصص فني و همينطور تسهيلات پروازي (سه باند پرواز، آشيانههاي مربوط به تأسيسات و اماكن زيست شبانهروزي و غيره) پيشبيني شده بود كه بهدلايل مختلف بهمرحله اجرا درنيامد. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، نيروي هوايي در پيروي از اصول آرماني استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، ضروري دانست در نظام آموزش اين نيرو تغييرات اصولي و عمده ايجاد كند. بههمين منظور با ايجاد دو ارگان تحت عناوين مركز مطالعات و تحقيقات و مديريت تحقيقات و برنامهريزي آموزشي، اقدام به بررسي ساختار سازماني، نظام طبقهبندي مشاغل و نظام آموزشي کرد و مطالعات كارشناسي صورت پذيرفت كه در اين راستا کارکنان مجرب و باسابقه نيرو و همچنين استادان دانشگاهي نقش عمدهاي داشتند.

طرح ايجاد دانشگاه هوايي بهمنظور تأمين نيازهاي کارکنان در تخصصهاي كارشناسي خلباني، عملياتي فني درخصوص تجهيزات متنوع تهيه شد و از تصويب فرماندهي معظم كلقوا و شوراي عالي انقلاب فرهنگي گذشت. پس از تصويب اين طرح، با همت و پايمردي تعدادي از مسئولان علاقهمند به آموزش، طي كوتاهترين زمان ممكن، با تشكيل گروههاي كاري مختلف (طراحي و اجرايي) و با هماهنگي و همكاري صادقانه، خردمندانه و دلسوزانه امير فرماندهي وقت نيروي هوايي ارتش، «سرلشكر شهيد منصور ستاري» و مساعدت مسئولان محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه هوايي با ايجاد رشتههاي كارشناسي مورد نياز و گزينش دانشجو از طريق آزمون سراسري در سال تحصيلي 68-1367آغاز بهكار کرد و در تاريخ 15/8/1367 بهطور رسمي توسط مقام معظم رهبري، رياستجمهوري وقت، افتتاح شد.

دانشکدهها و رشتههاي تحصيلي دانشگاه

1- دانشکده پرواز: چهار رشته تحصيلي شامل کارشناسي هوانوردي خلباني، کارشناسي هوانوردي ناوبري هوايي، کارشناسي مراقبت پرواز (کنترل ترافيک هوايي) و کارشناسي خلباني پهپاد؛

2- دانشکده مهندسي هوافضا: دو رشته هوافضا و تعمير و نگهداري سامانههاي هوايي (هواپيما، پهپاد؛

3- دانشکده مهندسي برق: رشته برق با گرايشهاي الكترونيك هوايي، مخابرات هوايي و جنگ الکترونيک (جنگال)؛

4- دانشکده فناوريهاي نوين: رشته پدافند غيرعامل گرايش عمران و استحکامات؛

5- دانشکده مهندسي رايانه: رشته رايانه گرايش نرمافزار؛

6- دانشکده مديريت (لجستک هوايي): رشتههاي مديريت آماد هوايي، مديريت آموزشي و مديريت ترابري هوايي است.

7-  دانشكده علوم پايه: تدريس دروس عمومي و پايه کليه رشتههاي تحصيلي را در برنامه خود دارد و دانشجويان براي فراگيري دروس اصلي و تخصصي در دانشکدهها آماده ميشوند؛

8- مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه: داراي رشتههاي کارشناسيارشد شامل مهندسي هوافضا گرايش بررسي سوانح هوايي و صلاحيتهاي پروازي، مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميک، مهندسي هوافضا گرايش سازههاي هوايي، مهندسي مخابرات گرايش رمز، مهندسي مخابرات گرايش مخابرات، مهندسي جنگال با چهار گرايش و کارشناسيارشد آماد است.