یکشنبه 22 تیر 1399   20:51:27
مجلات نظامی بعد از انقلاب

در بخش مجلات نظامي بعداز انقلاب در اين مركز مجلات و نشريات ارزنده و قابل استنادي از قبيل صف ؛ مطالعات دفاعي استراتژيك؛ علوم و فنون هوايي؛ عمليات رواني؛ ايران فردا؛ افسر ؛ نمايه دفاع ؛ تحقيقات استراتژيك ؛ جنگ افزار ؛ ديدبان امنيت ملي ؛ ديدبان ؛ صنايع هوا فضا ؛ صنايع هوايي ؛ فكه ؛ فرهنگ پايداري ؛ خانواده نگهبان ؛ خانواده ارتش ؛ فصلنامه مديريت نظامي و....  در حوزه نظامي تقريبا با شمارگان كامل در بهترين شرايط حفظ و نگهداري و جهت استفاده و استخراج محققين و پژوهشگران قابل ارائه مي باشد.

بيشتر