یکشنبه 22 تیر 1399  

دانشگاه علوم و فنون دريايي امـام خمينی(ره) نوشهر

دانشگاه علوم و فنون دريايي امـام خميني نوشهر در راستـاي نيل به خودکفـايي نظـامي، علمي و فرهنگي، بـا بازگشت افسـران در حال تحصيل در خـارج از کشور در سال 1359 و بهدنبال آن در سـال 1360 با جذب اولين دوره دانشجويـي ازطريق برگزاري آزمون ورودي فعاليت خود را آغاز کرد. دانشگاه علوم و فنون دريايي امـام خميني در راستاي اجراي وظايف خويش، براي اجراي آموزشهاي محولشده و انجام پژوهش و پروژههـاي تحقيقاتي، با بهرهگيري از استادان باتجربه و کاردان، براساس قوانين و مقررات ارتش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مطابق با الزامات سازمان جهاني دريانوردي، از تمامي امکانات و تجهيزات نوين آموزشي اعم از نرمافزاري و سختافـزاري استفاده ميکند و تسهيلات آموزشي لازم را در اختيار دانشجويان قرار ميدهد. اين دانشگاه قادر است در کنار پرورش افسران همسو با اهداف نيروي دريايي ارتش، نيازمندي نيروي انساني و تخصصي ساير سازمانهاي دريايي کشور را نيز مرتفع کند.

نظام آموزشي و رشتههاي دانشگاهي و تعداد واحدها

تمام آموزشها  مطابق با قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران، سازمان جهاني دريانوردي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. علاوهبرآن، فعاليتهـاي فوقبرنامه نيز براي دانشجويان پيشبيني شده است. رشتههـاي تحصيلي در مقطع کارشناسي اين دانشگاه شامل مهندسي نـاوبري و فرمـاندهي کشتي، تفنگدار دريايي، مهندسي کشتي، مهندسي الکترونيک و مخـابرات دريايي، مديريت و کميسر دريـايي است که با هويت مشاغل سازماني دانشآموختگان کاملاً همخواني دارد. رشتههـاي تحصيلي در مقطع کارشنـاسي اين دانشگـاه براي دانشجويـان بورسيه نيز عبارتند از: ارگـانهـاي دريـايي شامل مهندسي ماشينآلات دريايي (موتور) و مهندسي دريـانوردي (عرشه).

رشتههاي تحصيلي در مقطع کارشنـاسيارشد اين دانشگاه نيز شامل رشتههاي مهندسي الکترونيک، مهندسي معمـاري کشتي (گرايش هيدرومکانيک)، مهندسي مکانيک (گرايش دريا- زمينه جلوبري)، آماد (گرايش دريايي)، جغرافيـاي سياسي (گرايش دريايي) و مديريت دريانوردي (گرايش عمليات دريايي) است.

مراحل و اهداف آموزشهاي نظامي

براي دانشجويـان کارشنـاسي، علاوهبر آموزشهـاي علمي، طي دو مرحله آموزشهـاي نظـامي طراحي و اجرا ميشود. مرحله اول با هدف فراگيري آموزشهاي اوليه نظامي و آشنايي با قوانين و مقررات رزم مقدماتي است و مرحله دوم با هدف ارتقاي روحيه رزمندگي و سلحشوري، بالا بردن مقاومت جسماني، تحمل شدايد و بالا بردن سطح مهارت دانشجو در تخصصهاي دريايي در طول مدت تحصيل برنامهريزي و اجرا ميشود. بهمنظور تکميل آموزشهاي علمي و تخصصي و باتوجه به شغل آينده دانشجويان و نيز کسب تجربه و آشنايي با محيط و فرهنگ دريايي، ساليانه حدود هشت هفته دريانوردي در آبهاي آزاد و دوردست بر روي يگانهاي شناور نيروي دريايي ارتش نيز براي دانشجويان کارشناسي پيشبيني شده است.