دوره عالی راهبردی روحانیون

   
             دوره عالی راهبردی روحانیون:

             
(رتبه های 16 و بالاتر)جامعه شناسی ایران                                        (مشاهده)        (دانلود)             نمونه سوالاتجامعه شناسی فرهنگی                                  (
مشاهده)        (دانلود)            نمونه سوالات


 
حقوق اساسی                                                 (
مشاهده)        (دانلود)            نمونه سوالاتحقوق بشر                                                       (
مشاهده)        (دانلود)            نمونه سوالاتحقوق بین الملل                                               
(مشاهده)        (دانلود)           نمونه سوالات
 
   


روش شناسی تحقیق                                       
(مشاهده)        (دانلود)            نمونه سوالاتشیوه های نوین مدیریت                                    
(مشاهده)        (دانلود)            نمونه سوالاتمدیریت استراتژیک                                            (مشاهده)       (دانلود)             نمونه سوالات