دوره مقدماتی روحانیون

   
             دوره مقدماتی روحانیون:

             
(رتبه های 11 و  12)ولایت فقیه                              (
مشاهده)        (دانلود)                  (نمونه سوالات ) جنگ نرم                                 
(مشاهده)        (دانلود)                 (نمونه سوالات) 
 


مشاوره                                
  (مشاهده)        (دانلود)                 
(نمونه سوالات) شیوه بیان احکام                     
(مشاهده)        (دانلود)                  (نمونه سوالات)  مدیریت فرهنگی                    (
مشاهده)        (دانلود)                  (نمونه سوالات) 
 
   


فن خطابه                              (
مشاهده)        (دانلود)                  (نمونه سوالات)روانشناسی تربیتی                 (
مشاهده)       (دانلود)                  (نمونه سوالات)درسنامه روش تحقیق             (
مشاهده)       (دانلود)                  (نمونه سوالات)انسان شناسی                      (
مشاهده)       (دانلود)                  (نمونه سوالات)مخاطب شناسی تبلیغی        (
مشاهده)        (دانلود)                 (نمونه سوالات)غرب شناسی                       (
مشاهده)        (دانلود)                 (نمونه سوالات) برنامه ریزی درسی               (مشاهده)        (دانلود)                 (نمونه سوالات)