یکشنبه 22 تیر 1399  

دانشگاه افسري امام علی(علیه‌السلام)

تا قبل از سال 1303 هجري شمسي، آموزش نظاميان ايران بهطور عمده در خارج از كشور انجام ميشد و برخي مدارس نظامي مانند كامرانميرزا، دارالفنون، مشيرالدوله، ديويزيون قزاق، صاحبمنصبي، بريگاد قزاق، ژاندارمري و ... در ايران وجود داشت. در آن سال براي جبران كمبود افسران، آموزشگاه ستواني در دانشگاه افسري كنوني تشكيل شد. در سال 1305 اين آموزشگاه تعطيل و دوباره در مهر 1307 تشكيل شد كه طول دوره آن به دو سال تغيير کرد.

اولين فرمانده دانشکده افسري پس از پيروزي انقلاب اسلامي، «شهيد سرلشکر موسي نامجوي» بود که از تاريخ 9/6/1358 تا 7/7/1360 مسئوليت فرماندهي دانشکده افسري را برعهده داشت و با بيشترين رأي در کابينه شهيد رجايي بهعنوان وزير دفاع منصوب شد.

نام دانشکده افسري در سال 1367، به دانشگاه علوم نظامي تغيير يافت و از آن تاريخ، فارغالتحصيلان بهجاي مدرک کارشناسي علوم، مدارک کارداني و کارشناسي در رشتههاي رياضي، فيزيک و مديريت، دريافت کردند. در مهر1370 و برابر اوامر مقام معظم رهبري، نام دانشگاه علوم نظامي به دانشگاه افسري و در سال 1375 با نام دانشگاه افسري امام علي مزين شد.

مأموريت دانشگاه افسري امام علي، تعليم و تربيت افسران مؤمن، لايق، شجاع، كارآمد و مبتكر بهمنظور تصدي مشاغل مختلف نيروي زميني ارتش و ساير نيروها و سازمانهاست.

فعاليتهاي آموزشي

كليه دانشجويان دانشگاههاي افسري ارتش پس از قبولي در آزمون ورودي و گزينش، بهمدت هشت هفته براي طي دوره رزم مقدماتي به مرکز آموزش اعزام و پس از آن دانشجويان دانشگاه افسري امام علي در طول شش ترم تحصيلي، حدود 132 واحد دروس عمومي، نظامي، پايه، اصلي و گرايشي را در يكي از 16 رسته رشتههاي مديريت دفاعي گذرانده و پس از فارغالتحصيلي، براي گذراندن حدود 28 واحد دروس تخصصي رستهاي در ترم 7 به يكي از مراكز مقدماتي نيروي زميني اعزام ميشوند. درضمن بهمنظور تقويت اعتماد به نفس، روحيه تعاون و گذشت و زندگي در شرايط سخت، دانشجويان پس از پايان ترمهاي 2، 3، 4 و 6 بهترتيب به اردوگاههاي تابستاني اول (يك ماه)، زمستاني (10 روز)، و تابستاني دوم (يك ماه) و دورههاي رزم در كوهستان و تكاور و رزم در شرايط ويژه (به مدت 8 هفته) و نيز به دوره چتربازي اعزام ميشوند. دانشجويان علاوه بر رشته مديريت دفاعي، در يكي از سه رشته هوانوردي و خلباني، نگهداري بالگرد و عقيدتي سياسي به تحصيل در دانشگاه مشغول هستند. علاوهبر آموزشهاي علمي در ساعات صبح، آموزشهاي فوقبرنامه نظير زبان انگليسي، رايانه، ورزشهاي رزمي، خطاطي، حفظ و قرائت قرآن، اينترنت، بازديد از مراكز فرهنگي در ساعات بعدازظهر اجرا ميشود.