استخدام
 

     اين تسلط دريايي، اين حضور راهبردي براي نيروهاي دريايي
و ناوگان‌هاي دريايي ما‌، پيام‌آور عزت ملت‌هاست.
                                                                                                 «فرماندهي معظم كل قوا»

استخدام افسر پيماني (پنج ساله)،كارمند پيماني (شش ساله) و کارمند رسمی در رشتههاي بهداشتي، فني، درماني در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
الف) شرايط عمومي
1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي
3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه
4- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي
5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري
6- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي
7- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي (حداقل قد 165 سانتي متر و  حداقل ديد چشم بدون عينک 10/8 )
8- شرايط سني:
الف-حداکثر سن داوطلبان با مدرک دکترا 40 سال تمام می باشد.
ب- براي داوطلبان افسر پيماني و کارمند علمی پیمانی(بندهاي ج- د)شرايط سني حداقل22وحداكثر 28 سال مي باشد.
ج-حداقل سن كارمندان تجربي پيماني و رسمی 18و حداكثرآن 26 سال مي باشد.(تبصره: جهت راننده  پایه یکم، جرثقیل نیمه سنگین و بلدوزر حداکثر 30 سال می باشد.)
(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثرسن داوطلب اضافه مي گردد. فرزندان معظم شهداء،آزادگان وجانبازان ازكارافتاده كلي ازشروط سن ومعدل معاف مي باشند)
9- براي داوطلبان استخدام پيماني و رسمی داشتن كارت پايان خدمت دورة ضرورت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) که تاريخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1396 باشد، الزامي است .
10- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.
11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع كارشناسي مربوط به افسران پيماني و حداقل معدل 14 در رشته‌هاي بهداشتي و درماني (حداقل معدل رشته هاي مهندسي13 مي باشد.)
ب) شرايط اختصاصي استخدام
1- دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصص‌هاي علمي، بهداشتي، فني، درماني و افسري  به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص ( براي تخصص‌هاي فني مندرج در بند « ه »  و «و» مدرک فني يا سابقة کار ذکر شده فقط بايد در همان حوزة تخصصي باشد.)
2- داوطلباني كه سابقة خدمت قراردادي در نيروي دريايي راهبردی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند، اما افرادي که قبلاً يک بار به‌صورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نموده‌اند، نمي‌توانند داوطلب بند «ج»و«د»و«و» شده ولی می توانند جهت ثبت نام بند «ه» اقدام نمایند.
3- براي استخدام در كلية تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان کارکنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقة بسيجي فعال از اولويت‌هايي برخوردار خواهند شد.
4- حافظان کل قرآن کريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.
5- پذيرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي راهبردی ارتش خواهند بود و در صورت نياز، بنابه صلاحديد نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.
 
ج : تخصص‌‌هاي افسري مورد نياز(پيماني پنج ساله)

رديف تخصص مدرک تحصيلي تعداد جنسيت
1 مهندسي برق- مخابرات كارشناس 19 نفر مرد
2 مهندسی نرم افزار كارشناس 4 نفر مرد
3 مهندسی سخت افزار كارشناس 1 نفر مرد
4 حقوق کارشناس 3 نفر مرد
5 صنایع/نساجی کارشناسی ارشد 1 نفر مرد
د : تخصص‌هاي بهداشتي مورد نياز (کارمند علمی پيماني 6 ساله)
رديف تخصص مدرک تحصيلي تعداد محل خدمتي جنسيت
1 پزشك عمومي دکترا چهار  نفر آمادگاه سیرجان- جاسك-کنارک-کارخانجات بندرعباس زن و مرد
2 بینایی سنجی کارشناس یک نفر کنارک زن و مرد
3 بهداشت حرفه ای کارشناس یک نفر کنارک زن و مرد
4 پرستاری کارشناس سه  نفر جاسك- منجیل-کنارک زن و مرد
5 رادیولوژی کارشناس يك نفر کنارک زن و مرد
6 بیهوشی کارشناس يك نفر آمادگاه ناوگان جنوب سیرجان زن و مرد
7 شنوایی سنجی كارشناس دو  نفر بندرعباس- كنارك زن و مرد
8 بهداشت محیط كارشناس دو نفر جاسک- مرکز آموزش وظیفه سیرجان زن و مرد
9 بهیار دیپلم یک نفر تهران زن و مرد
10 کمک کار بهداشتی دیپلم دو نفر تهران زن و مرد
ه : تخصص هاي فني مورد نياز (کارمند تجربی رسمی)
رديف تخصص مدرک تحصيلي تعداد محل خدمتي جنسیت
1 راننده جرثقیل نیمه سنگین    ديپلم یک نفر جاسک مرد
2 راننده بلدوزر ديپلم یک نفر جاسک مرد
3 راننده پایه یک دیپلم یک نفر مهندسی رزمی ناوگان جنوب مرد
4 جوشکار دیپلم یک نفر کارخانجات نداجا/ بندرعباس مرد
5 لوله کش دیپلم یک نفر کارخانجات نداجا/ بندرعباس مرد
6 ورقکار دیپلم یک نفر کارخانجات نداجا/ بندرعباس مرد
7 ریخته گر دیپلم یک نفر کارخانجات نداجا/ بندرعباس مرد
و: تخصص هاي فني مورد نياز (کارمند تجربی پيماني 6 ساله)
رديف تخصص    مدرک تحصيلي تعداد محل خدمتي جنسیت
1 آشپز    ديپلم پنج نفر     بندرعباس- جاسک- پايگاه پشتيباني ناوگان شمال(منجيل) مرد
2 مهماندار ديپلم پنج نفر انزلی- بندرعباس- کنارک مرد
3 نانوایی دیپلم یک نفر پايگاه پشتيباني ناوگان شمال(منجيل) مرد
4 ماشین های خشکشویی و لباسشویی دیپلم یک نفر پايگاه پشتيباني ناوگان شمال(منجيل) مرد
5 برش و ستون بندی دیپلم یک نفر تهران مرد
6 آرایشگر دیپلم دو نفر نوشهر-مرکز آموزش وظیفه سیرجان مرد
7 پمپ های آبرسانی و تصویه آب دیپلم یک نفر منجیل مرد
8 جلوبندی خودرو دیپلم یک نفر کنارک مرد
9  آهنگری و جوشکاری دیپلم یک نفر جاسک مرد
10  آهنگری و جوشکاری خودرو دیپلم یک نفر کنارک مرد
11 راننده پایه یک دیپلم یک نفر بندرعباس مرد
 
 
 
 
 
ز) امتيازها
1-پرداخت حقوق و مزايا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت
2-پذيرفته شدگان از تسهیلات وام‌های مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
3-همسر و فرزندان پذيرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تكفل آنان منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
ح) مدارك مورد نياز براي ثبت نام
1- يک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
2- يك برگ روگرفت از مدرک تحصيلي(دارندگان مدارك دكترا مقالات، فعاليت هاو تحقيقات علمي خود را به همراه داشته باشند)  
3- يك برگ روگرفت از مدرك فني و حرفه‌اي براي متقاضيان استخدام بند «ه» و بند «و» ( براي متقاضيان شغل رانندگي، روگرفت گواهينامة پاية يكم وگواهينامة ويژه يا گواهي معتبر سابقة کار) به تناسب موارد مندرج در جدول‌هاي تخصص
4- يک برگ روگرفت از كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غيبت ) با تاريخ اعزام بعد از اسفند ماه سال 1396
5- دو قطعه عكس 4× 3 جديد
6- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد براي فرزندان معظم شهدا و جانبازان
7- ارائه مدرك معتبر براي فرزندان خانواده‌هاي ايثارگران، نيروهاي مسلح و دارندگان سابقة بسيج با عضويت فعال
8- واریز مبلغ 000/500 ریال(پانصد هزار ریال) به حساب 1210,173,1029196,1 بانک حكمت ( به نام مديريت استخدام معاونت نيروي انساني نداجا)  و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام
ط) نحوه ثبت نام
الف) ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوري انجام مي‌شود و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) داوطلبان براي ثبت‌نام با مدارک پيش‌گفته از تاريخ  13/08/1396 تا تاريخ 07/09/1396 ( به استثناي روزهاي جمعه و تعطیلات رسمی)  از ساعت 0800  تا 1300 با توجه به محل سكونت خود به يكي از نشاني‌هاي زير مراجعه نمايند.
 1.  تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريایي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام نيروي دريایي، تلفن 77226003 و 77226007
 2. بندرعباس، جادة اسكله، جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريایي، شعبة استخدام، تلفن 7-5564121 ، داخلي 2055
 3. بوشهر، منطقة دوم نيروي دريایي، درب دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19- 4544201 ، داخلي 3036
 4. بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایرة استخدام، تلفن 5220458  
 5. چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن4312145  و 4312922
 6. نوشهر، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، تلفن 3253083
 7. رشت، ميدان نيروي دريایي، فرماندهي آموزش تخصص هاي دريایي، دفتر استخدام، تلفن 3239975 
 8. خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن 4233518
 9. سيرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر،  شعبة گزینش و استخدام ،  تلفن 3203563 
 10. مشهد، كوه سنگي هشت، ابتداي خيابان شهيد بهشتي، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 05138598811   -  05138598300
 11. شيراز، ميدان اطلسي، نبش خيابان فروغي ، روبروي بانك سپه ، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 07132286313
 12. اصفهان،خيابان ارتش، سه راه حكيم نظامي، خ صفه، نرسيده به اتكاء جنب كانون بازنشستگان ن.م، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 3136202146
 13. كرمانشاه، بلوار حافظيه، خيابان شهيد غيرتمند، نرسيده به بانك حكمت ايرانيان، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن   08338395093 
 14. تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 04135414136
 15. خرم آباد، خيابان60متري،پل مديريت،نبش افلاك،ساختمان بنيادنخبگان(طبق همكف)، دفتر نمايندگي نيروي دريایي
 16. سنندج، ميدان مولوي كرد،سه راه صفري،ساختمان شماره3استانداري،طبقه اول،دفتر نمايندگي نيروي دريايي
 17. گرگان: به سمت جاده آق قلا،جنب ترمينال،پشت جايگاه سي ان جي دفتر نمايندگي نيروي دريايي 01732686023
 18. شهرکرد، گودال چشمه، بلوار 13 آبان، سازمان دانش آموزی، دفتر نمايندگي نيروي دريايي
 19. یزد،  امام شهر، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پلاک 2، دفتر نمایندگی نيروي دريايي
 20. اراک، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) جنب امامزاده، دفتر نمایندگی نيروي دريايي
 21. سمنان، بلوار ولی عصر، روبروی پارک سنگی، دفتر نمایندگی نيروي دريايي* محل و ساعت برگزاري آزمون کتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.* شمارة تلفن هاي 77226003-021و 77226007-021در وقت اداري آمادة هرگونه پاسخگويي است.

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ